Top giao dịch viên

Cập nhật lần cuối

Tỉ lệ thu nhập

21013.88%

Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất

53.84%

Số lượng người sao chép

1000+

Tỉ lệ thu nhập

3378.07%

Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất

59.90%

Số lượng người sao chép

1000+

Tỉ lệ thu nhập

756.13%

Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất

94.01%

Số lượng người sao chép

1000+

Tỉ lệ thu nhập

648.97%

Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất

91.07%

Số lượng người sao chép

503+

Tỉ lệ thu nhập

587.87%

Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất

70.17%

Số lượng người sao chép

1000+

Tỉ lệ thu nhập

250.00%

Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất

88.88%

Số lượng người sao chép

124+

Tỉ lệ thu nhập

6661.87%

Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất

61.74%

Số lượng người sao chép

1000+

Tỉ lệ thu nhập

4873.03%

Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất

60.00%

Số lượng người sao chép

1000+

Tỉ lệ thu nhập

2894.87%

Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất

90.47%

Số lượng người sao chép

1000+

Tỉ lệ thu nhập

1947.29%

Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất

78.94%

Số lượng người sao chép

83+

Tỉ lệ thu nhập

1790.28%

Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất

50.00%

Số lượng người sao chép

1000+

Tỉ lệ thu nhập

1605.73%

Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất

80.00%

Số lượng người sao chép

1000+

Tỉ lệ thu nhập

1410.27%

Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất

31.25%

Số lượng người sao chép

817+

Tỉ lệ thu nhập

1285.35%

Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất

74.28%

Số lượng người sao chép

1000+

Tỉ lệ thu nhập

1175.98%

Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất

0.00%

Số lượng người sao chép

486+

Tỉ lệ thu nhập

1184.16%

Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất

50.00%

Số lượng người sao chép

1000+